Sitemap
 
 
TMX2 siRNA
TNKS2 siRNA
TMEM245 siRNA
TMEM177 siRNA
TNR siRNA
TOP1 siRNA
TMEM204 siRNA
TMEM232 siRNA
TMEM39A siRNA
TMEM55A siRNA
TMEM89 siRNA
TMF1 siRNA
TNFAIP8L1 siRNA
TNNC1 siRNA
TOE1 siRNA
TMEM246 siRNA
TMEM251 siRNA
TMEM256 siRNA
TMEM71 siRNA
TP53BP2 siRNA
TNFAIP6 siRNA
TNP2 siRNA
TOM1L1 siRNA
TNFRSF26 siRNA
TLR3 siRNA
TMEM117 siRNA
TMEM213 siRNA
TMPRSS11A siRNA
TNPO2 siRNA
TNFRSF1A siRNA
Human MOK shRNA Plasmid
Human RPL15 shRNA Plasmid
Human MAP2K4 shRNA Plasmid
Human ITSN1 shRNA Plasmid
Human SLC10A1 shRNA Plasmid
Human RLN1 shRNA Plasmid
Human RPS10 shRNA Plasmid
Human MED22 shRNA Plasmid
Human RAG1 shRNA Plasmid
Human SNAPC2 shRNA Plasmid
Human SOD2 shRNA Plasmid
Human SP100 shRNA Plasmid
Human RFX5 shRNA Plasmid
Human RGS1 shRNA Plasmid
Human RENBP shRNA Plasmid
Human TSPAN4 shRNA Plasmid
Human RNF2 shRNA Plasmid
Human RPS6KA3 shRNA Plasmid
Human RGS3 shRNA Plasmid
Human RFX2 shRNA Plasmid
Human ARID4A shRNA Plasmid
Human RPS25 shRNA Plasmid
Human RPL23A shRNA Plasmid
Human MRPL23 shRNA Plasmid
Human RHEB shRNA Plasmid
Human RRM2 shRNA Plasmid
Human TMPO shRNA Plasmid
Human VSNL1 shRNA Plasmid
Human RPL17 shRNA Plasmid
Human RFPL1 shRNA Plasmid
Human RPLP1 shRNA Plasmid
Human RPLP0 shRNA Plasmid
Human RPS6KB1 shRNA Plasmid
Human CCL23 shRNA Plasmid
Human SIAH1 shRNA Plasmid
Human SRSF5 shRNA Plasmid
Human TNFRSF1A shRNA Plasmid
Human SAT1 shRNA Plasmid
Human CCL7 shRNA Plasmid
Human ZNF75A shRNA Plasmid
Human ZNF85 shRNA Plasmid
Human SIX3 shRNA Plasmid
Human SFTPC shRNA Plasmid
Human SHOX2 shRNA Plasmid
Human REST shRNA Plasmid
Human TRIM27 shRNA Plasmid
Human SCN3A shRNA Plasmid
Human SLC6A1 shRNA Plasmid
Human SLC2A2 shRNA Plasmid
Human TXN shRNA Plasmid
Human SPOCK1 shRNA Plasmid
Human HIST1H2BF shRNA Plasmid
Human SRP54 shRNA Plasmid
Human SSX2 shRNA Plasmid
Human STIL shRNA Plasmid
Human SOX5 shRNA Plasmid
Human SRP72 shRNA Plasmid
Human TAF5 shRNA Plasmid
Human CCL1 shRNA Plasmid
Human CXCL11 shRNA Plasmid
Human HNF1B shRNA Plasmid
Human TFCP2 shRNA Plasmid
Human RASAL1 shRNA Plasmid
Human PPM1D shRNA Plasmid
Human SUPT6H shRNA Plasmid
Human SNX2 shRNA Plasmid
Human SRM shRNA Plasmid
Human VGF shRNA Plasmid
Human XRCC1 shRNA Plasmid
Human ZNF142 shRNA Plasmid
Human SLCO2A1 shRNA Plasmid
Human CAPN15 shRNA Plasmid
Human SMARCB1 shRNA Plasmid
Human SNRPD2 shRNA Plasmid
Human SPRR3 shRNA Plasmid
Human SRY shRNA Plasmid
Human ELOVL4 shRNA Plasmid
Human TGFB1I1 shRNA Plasmid
Human SULT2B1 shRNA Plasmid
Human UGDH shRNA Plasmid
Human TTF1 shRNA Plasmid
Human ZNF155 shRNA Plasmid
Human ZNF200 shRNA Plasmid
Human ST7 shRNA Plasmid
Human TBXAS1 shRNA Plasmid
Human TFAP2A shRNA Plasmid
Human TFAP2B shRNA Plasmid
Human KDM6A shRNA Plasmid
Human STX1A shRNA Plasmid
Human TACR2 shRNA Plasmid
Human ZNF12 shRNA Plasmid
Human ZIC3 shRNA Plasmid
Human EPX shRNA Plasmid
Human SSX4 shRNA Plasmid
Human STK10 shRNA Plasmid
Human TIMP1 shRNA Plasmid
Human TKT shRNA Plasmid
Human WT1 shRNA Plasmid
Human XRCC4 shRNA Plasmid
Human WIPF1 shRNA Plasmid
Human TEP1 shRNA Plasmid
Human TNFRSF1B shRNA Plasmid
Human ZNF185 shRNA Plasmid
Human THBS2 shRNA Plasmid
Human PRDM2 shRNA Plasmid
Human CXCR4 shRNA Plasmid
Human ITGA10 shRNA Plasmid
Human KRT37 shRNA Plasmid
Human TPD52L1 shRNA Plasmid
Human TCL1A shRNA Plasmid
Human ZNF157 shRNA Plasmid
Human MAPKAPK3 shRNA Plasmid
Human VIP shRNA Plasmid
Human WNT8A shRNA Plasmid
Human ZBTB14 shRNA Plasmid
Human B4GALT2 shRNA Plasmid
Human U2AF1 shRNA Plasmid
Human UBE2B shRNA Plasmid
Human WNT9B shRNA Plasmid
Human HIRIP3 shRNA Plasmid
Human ANP32A shRNA Plasmid
Human SNN shRNA Plasmid
Human USP5 shRNA Plasmid
Human HIST1H2AC shRNA Plasmid
Human HIST1H2BO shRNA Plasmid
Human ARID1A shRNA Plasmid
Human PKP4 shRNA Plasmid
Human CILP shRNA Plasmid
Human API5 shRNA Plasmid
Human ZNF24 shRNA Plasmid
Human ATRN shRNA Plasmid
Human PSMG1 shRNA Plasmid
Human EIF4G3 shRNA Plasmid
Human MLF2 shRNA Plasmid
Human NCOA4 shRNA Plasmid
Human AXIN2 shRNA Plasmid
Human CDC7 shRNA Plasmid
Human NR0B2 shRNA Plasmid
Human ZFPL1 shRNA Plasmid
Human RNF113A shRNA Plasmid
Human FKBP6 shRNA Plasmid
Human DYNLL1 shRNA Plasmid
Human EIF3G shRNA Plasmid
Human SCARF1 shRNA Plasmid
Human NRP2 shRNA Plasmid
Human HERC2 shRNA Plasmid
Human PPFIA3 shRNA Plasmid
Human PRPF18 shRNA Plasmid
Human UNC5C shRNA Plasmid
Human TNFSF14 shRNA Plasmid
Human EIF2B2 shRNA Plasmid
Human TNFRSF11A shRNA Plasmid
Human SUCLG2 shRNA Plasmid
Human HESX1 shRNA Plasmid
Human RAB7L1 shRNA Plasmid
Human IL1RL2 shRNA Plasmid
Human DYRK3 shRNA Plasmid
Human DHX16 shRNA Plasmid
Human DNAH11 shRNA Plasmid
Human SYNJ1 shRNA Plasmid
Human FUBP3 shRNA Plasmid
Human RIPK1 shRNA Plasmid
Human FADD shRNA Plasmid
Human NAPG shRNA Plasmid
Human SUCLG1 shRNA Plasmid
Human TMEM11 shRNA Plasmid
Human SPHK1 shRNA Plasmid
Human EIF2S2 shRNA Plasmid
Human SGCE shRNA Plasmid
Human TAAR5 shRNA Plasmid
Human BSN shRNA Plasmid
Human CDY1 shRNA Plasmid
Human LGI1 shRNA Plasmid
Human PROZ shRNA Plasmid
Human TRPA1 shRNA Plasmid
Human HIST1H2BJ shRNA Plasmid
Human CLDN8 shRNA Plasmid
Human FCGR2C shRNA Plasmid
Human RASSF9 shRNA Plasmid
Human LRRFIP1 shRNA Plasmid
Human ATG12 shRNA Plasmid
Human ZMYM3 shRNA Plasmid
Human PDLIM7 shRNA Plasmid
Human RRP9 shRNA Plasmid
Human NUMBL shRNA Plasmid
Human B4GALT6 shRNA Plasmid
Human NRXN2 shRNA Plasmid
Human CREB5 shRNA Plasmid
Human AKAP7 shRNA Plasmid
Human TMSB4Y shRNA Plasmid
Human MED7 shRNA Plasmid
Human SLC25A44 shRNA Plasmid
Human SDC3 shRNA Plasmid
Human KMT2B shRNA Plasmid
Human SCAMP1 shRNA Plasmid
Human H2AFY shRNA Plasmid
Human PUM1 shRNA Plasmid
Human IGDCC3 shRNA Plasmid
Human ATP6V1G1 shRNA Plasmid
Human TCEAL1 shRNA Plasmid
Human NPEPPS shRNA Plasmid
Human IKBKE shRNA Plasmid
Human RAPGEF2 shRNA Plasmid
Human RB1CC1 shRNA Plasmid
Human FAM53B shRNA Plasmid
Human B4GALT5 shRNA Plasmid
Human VGLL4 shRNA Plasmid
Human GOSR2 shRNA Plasmid
Human DHX34 shRNA Plasmid
Human CELSR1 shRNA Plasmid
Human PLCH2 shRNA Plasmid
Human KIAA0355 shRNA Plasmid
Human ZBED4 shRNA Plasmid
Human SH2D3A shRNA Plasmid
Human PPIF shRNA Plasmid
Human RUSC2 shRNA Plasmid
Human FARP2 shRNA Plasmid
Human XYLB shRNA Plasmid
Human HS3ST3B1 shRNA Plasmid
Human CHAF1A shRNA Plasmid
Human TROAP shRNA Plasmid
Human TSPAN1 shRNA Plasmid
Human ARHGEF11 shRNA Plasmid
Human MELK shRNA Plasmid
Human FGF19 shRNA Plasmid
Human ABCC5 shRNA Plasmid
Human SCAMP2 shRNA Plasmid
Human LZTS3 shRNA Plasmid
Human TOX4 shRNA Plasmid
Human OSBPL2 shRNA Plasmid
Human SGSM2 shRNA Plasmid
Human P2RY14 shRNA Plasmid
Human PSMD6 shRNA Plasmid
Human IFT140 shRNA Plasmid
Human ACAP1 shRNA Plasmid
Human AREL1 shRNA Plasmid
Human LPPR4 shRNA Plasmid
Human HERPUD1 shRNA Plasmid
Human RAPGEF5 shRNA Plasmid
Human ZNF518A shRNA Plasmid
Human G3BP2 shRNA Plasmid
Human TOMM70A shRNA Plasmid
Human SV2B shRNA Plasmid
Human ZBTB40 shRNA Plasmid
Human HS3ST2 shRNA Plasmid
Human HDAC5 shRNA Plasmid
Human ABCC9 shRNA Plasmid
Human PQBP1 shRNA Plasmid
Human TLK1 shRNA Plasmid
Human MFN2 shRNA Plasmid
Human GFPT2 shRNA Plasmid
Human ABI1 shRNA Plasmid
Human COL4A3BP shRNA Plasmid
Human ARPC3 shRNA Plasmid
Human MED6 shRNA Plasmid
Human AP1M2 shRNA Plasmid
Human CASP8AP2 shRNA Plasmid
Human TSPAN3 shRNA Plasmid
TFG siRNA
TFRC siRNA
TIGD2 siRNA
TLK2 siRNA
TLR1 siRNA
TMEM115 siRNA
TMEM131 siRNA
TMEM147 siRNA
TMEM211 siRNA
TMEM244 siRNA
TNFSF12 siRNA
TNIP1 siRNA
TNRC6B siRNA
Human RAB3B shRNA Plasmid
Human RAN shRNA Plasmid
Human RBP2 shRNA Plasmid
Human RFX4 shRNA Plasmid
Human SLC1A6 shRNA Plasmid
Human SLC22A2 shRNA Plasmid
Human STAT3 shRNA Plasmid
Human UBE2D3 shRNA Plasmid
Human UBE2N shRNA Plasmid
Human UCP1 shRNA Plasmid
Human CUBN shRNA Plasmid
Human KMT2D shRNA Plasmid
Human MKKS shRNA Plasmid
Human PPAP2B shRNA Plasmid
Human DDX3Y shRNA Plasmid
Human BTAF1 shRNA Plasmid
Human RPS6KA5 shRNA Plasmid
Human ZNHIT3 shRNA Plasmid
Human PICK1 shRNA Plasmid
Human HAND2 shRNA Plasmid
Human EDEM1 shRNA Plasmid
Human CROCC shRNA Plasmid
Human SEC14L5 shRNA Plasmid
Human CCP110 shRNA Plasmid
Human TM9SF4 shRNA Plasmid
Human TATDN2 shRNA Plasmid
Human KIAA0020 shRNA Plasmid
Human DGCR2 shRNA Plasmid
Human SH2D3C shRNA Plasmid
Human ACTR1A shRNA Plasmid
Human AASS shRNA Plasmid
Human SPRY2 shRNA Plasmid
Human STAG1 shRNA Plasmid
Human MARCH6 shRNA Plasmid
Human NAMPT shRNA Plasmid
Human MBNL2 shRNA Plasmid
Human STAM2 shRNA Plasmid
Human ABCC4 shRNA Plasmid
Human IGSF6 shRNA Plasmid
Human PRSS16 shRNA Plasmid
Human WASF2 shRNA Plasmid
Human RBM7 shRNA Plasmid
Human SERF2 shRNA Plasmid
Human MPHOSPH6 shRNA Plasmid
Human APBB3 shRNA Plasmid
Human TCIRG1 shRNA Plasmid
Human GPR64 shRNA Plasmid
Human CGREF1 shRNA Plasmid
Human DNAJA2 shRNA Plasmid
Human CITED2 shRNA Plasmid
Human GNB2L1 shRNA Plasmid
Human RPP30 shRNA Plasmid
Human IPO7 shRNA Plasmid
Human RFPL2 shRNA Plasmid
Human MAP3K2 shRNA Plasmid
Human RASL10A shRNA Plasmid
Human PMVK shRNA Plasmid
Human POP4 shRNA Plasmid
Human GJB6 shRNA Plasmid
Human SRCAP shRNA Plasmid
Human DHRS4 shRNA Plasmid
Human RRAGA shRNA Plasmid
Human DLL3 shRNA Plasmid
Human SLC17A3 shRNA Plasmid
Human GLIPR1 shRNA Plasmid
Human MID2 shRNA Plasmid
Human IL1RAPL1 shRNA Plasmid
Human TMEM115 shRNA Plasmid
Human RABL2B shRNA Plasmid
Human STON1 shRNA Plasmid
Human CLEC10A shRNA Plasmid
Human PSME3 shRNA Plasmid
Human COPG1 shRNA Plasmid
Human MPHOSPH10 shRNA Plasmid
Human TRIM22 shRNA Plasmid
Human WARS2 shRNA Plasmid
Human NSA2 shRNA Plasmid
Human AP3S2 shRNA Plasmid
Human GLYAT shRNA Plasmid
Human UBAC1 shRNA Plasmid
Human STMN2 shRNA Plasmid
Human LDB3 shRNA Plasmid
Human SLC35B1 shRNA Plasmid
Human AKR1A1 shRNA Plasmid
Human TRDN shRNA Plasmid
Human MICU1 shRNA Plasmid
Human NUP50 shRNA Plasmid
Human RASA4 shRNA Plasmid
Human RBM6 shRNA Plasmid
Human MAEA shRNA Plasmid
Human ZNF267 shRNA Plasmid
Human PKDREJ shRNA Plasmid
Human MSRB2 shRNA Plasmid
Human RAB18 shRNA Plasmid
Human POMZP3 shRNA Plasmid
Human PAXIP1 shRNA Plasmid
Human PRG3 shRNA Plasmid
Human AKAP3 shRNA Plasmid
Human SEMA4F shRNA Plasmid
Human TACC2 shRNA Plasmid
Human MXD4 shRNA Plasmid
Human CGRRF1 shRNA Plasmid
Human CCT8 shRNA Plasmid
Human RNASEH2A shRNA Plasmid
Human GNLY shRNA Plasmid
Human GNA13 shRNA Plasmid
Human ADAMTS6 shRNA Plasmid
Human DPYSL4 shRNA Plasmid
Human IFITM2 shRNA Plasmid
Human SPINT2 shRNA Plasmid
Human EBP shRNA Plasmid
Human AKAP2 shRNA Plasmid
Human KHDRBS3 shRNA Plasmid
Human CD226 shRNA Plasmid
Human TBC1D9B shRNA Plasmid
Human KHDRBS1 shRNA Plasmid
Human SLC12A7 shRNA Plasmid
Human NFAT5 shRNA Plasmid
Human YME1L1 shRNA Plasmid
Human KIF1C shRNA Plasmid
Human PGRMC1 shRNA Plasmid
Human BTG3 shRNA Plasmid
Human ARL6IP5 shRNA Plasmid
Human RPP38 shRNA Plasmid
Human CCT2 shRNA Plasmid
Human PRMT5 shRNA Plasmid
Human GIPC1 shRNA Plasmid
Human NPFFR2 shRNA Plasmid
Human ASCC3 shRNA Plasmid
Human SNW1 shRNA Plasmid
Human CEP152 shRNA Plasmid
Human RRP1B shRNA Plasmid
Human CDK19 shRNA Plasmid
Human MRPS27 shRNA Plasmid
Human NPIPB3 shRNA Plasmid
Human EFR3A shRNA Plasmid
Human COBLL1 shRNA Plasmid
Human CPEB3 shRNA Plasmid
Human SRSF10 shRNA Plasmid
Human SLC26A1 shRNA Plasmid
Human SERINC3 shRNA Plasmid
Human POLR3G shRNA Plasmid
Human CELF2 shRNA Plasmid
Human TNFSF13B shRNA Plasmid
Human NMU shRNA Plasmid
Human SLC35D2 shRNA Plasmid
Human POLR3A shRNA Plasmid
Human TREX2 shRNA Plasmid
Human MRPL3 shRNA Plasmid
Human OGFR shRNA Plasmid
Human CIT shRNA Plasmid
Human HHLA2 shRNA Plasmid
Human RUNDC3A shRNA Plasmid
Human PALLD shRNA Plasmid
Human STAG2 shRNA Plasmid
Human BRD8 shRNA Plasmid
Human APOBEC2 shRNA Plasmid
Human SF3B2 shRNA Plasmid
Human TDRKH shRNA Plasmid
Human NUPL2 shRNA Plasmid
Human RPP14 shRNA Plasmid
Human ICK shRNA Plasmid
Human B4GALT7 shRNA Plasmid
Human DOLK shRNA Plasmid
Human IFT27 shRNA Plasmid
Human ADAP1 shRNA Plasmid
Human ZWINT shRNA Plasmid
Human PMPCA shRNA Plasmid
Human RHOBTB2 shRNA Plasmid
Human HAUS5 shRNA Plasmid
Human FNBP4 shRNA Plasmid
Human RTTN shRNA Plasmid
Human NSL1 shRNA Plasmid
Human NCBP2 shRNA Plasmid
Human ATG2A shRNA Plasmid
Human LILRA2 shRNA Plasmid
Human SEC23IP shRNA Plasmid
Human CKAP4 shRNA Plasmid
Human C1QL1 shRNA Plasmid
Human RAB35 shRNA Plasmid
Human CNOT1 shRNA Plasmid
Human TREH shRNA Plasmid
Human ADNP2 shRNA Plasmid
Human PDS5A shRNA Plasmid
Human NMNAT2 shRNA Plasmid
Human ZNF423 shRNA Plasmid
Human HIC2 shRNA Plasmid
Human LPIN1 shRNA Plasmid
Human CAPN10 shRNA Plasmid
Human SEPT8 shRNA Plasmid
Human TUSC2 shRNA Plasmid
Human USP22 shRNA Plasmid
Human DOCK9 shRNA Plasmid
Human TTC9 shRNA Plasmid
Human KAT6B shRNA Plasmid
Human FAM19A5 shRNA Plasmid
Human COPE shRNA Plasmid
Human IKZF3 shRNA Plasmid
Human SEPHS1 shRNA Plasmid
Human DDX42 shRNA Plasmid
Human PDCD11 shRNA Plasmid
Human RBM34 shRNA Plasmid
Human MAPRE3 shRNA Plasmid
Human SPEN shRNA Plasmid
Human PDSS1 shRNA Plasmid
Human NGEF shRNA Plasmid
Human TNPO3 shRNA Plasmid
Human SYNGR4 shRNA Plasmid
Human DDAH1 shRNA Plasmid
Human FAM89B shRNA Plasmid
Human MON1B shRNA Plasmid
Human ARSG shRNA Plasmid
Human MMRN1 shRNA Plasmid
Human SCMH1 shRNA Plasmid
Human SYF2 shRNA Plasmid
Human RPIA shRNA Plasmid
Human SMG1 shRNA Plasmid
Human SETX shRNA Plasmid
Human VWA8 shRNA Plasmid
Human MAST2 shRNA Plasmid
Human MCF2L2 shRNA Plasmid
Human EPB41L3 shRNA Plasmid
Human CIC shRNA Plasmid
Human KANK1 shRNA Plasmid
Human FAM168A shRNA Plasmid
Human TBC1D1 shRNA Plasmid
Human FRMD4B shRNA Plasmid
Human GSE1 shRNA Plasmid
Human CHRDL2 shRNA Plasmid
Human ZZEF1 shRNA Plasmid
Human NUP205 shRNA Plasmid
Human ANKS1A shRNA Plasmid
Human YIPF3 shRNA Plasmid
Human ARMC8 shRNA Plasmid
Human ATP11B shRNA Plasmid
Human ZFR2 shRNA Plasmid
Human TMEM194A shRNA Plasmid
Human C20orf194 shRNA Plasmid
Human LRIG1 shRNA Plasmid
Human ADNP shRNA Plasmid
Human SLC44A1 shRNA Plasmid
Human KIAA0922 shRNA Plasmid
Human MED13L shRNA Plasmid
Human KIAA0947 shRNA Plasmid
Human ECM29 shRNA Plasmid
Human RIMBP2 shRNA Plasmid
Human STX12 shRNA Plasmid
Human CADM1 shRNA Plasmid
Human TBC1D22A shRNA Plasmid
Human SUN2 shRNA Plasmid
Human TMEM59L shRNA Plasmid
Human TXN2 shRNA Plasmid
Human ANAPC13 shRNA Plasmid
Human PARM1 shRNA Plasmid
Human PNKD shRNA Plasmid
Human PRKD2 shRNA Plasmid
Human SPATS2L shRNA Plasmid
Human FAM32A shRNA Plasmid
Human WDR37 shRNA Plasmid
Human CEP164 shRNA Plasmid
Human RAB3GAP1 shRNA Plasmid
Human AKR7A3 shRNA Plasmid
Human WDR43 shRNA Plasmid
Human SNX13 shRNA Plasmid
Human ZC3H4 shRNA Plasmid
Human SMG6 shRNA Plasmid
Human AIPL1 shRNA Plasmid
Human TRIM58 shRNA Plasmid
Human UNC50 shRNA Plasmid
Human TBC1D9 shRNA Plasmid
Human METAP1 shRNA Plasmid
Human DTX4 shRNA Plasmid
Human FAM208A shRNA Plasmid
Human KIAA1549L shRNA Plasmid
Human TSPAN16 shRNA Plasmid
Human OR10H1 shRNA Plasmid
Human MRPL46 shRNA Plasmid
Human ELP4 shRNA Plasmid
Human NXT1 shRNA Plasmid
Human PACSIN3 shRNA Plasmid
Human GNL2 shRNA Plasmid
Human OSBPL3 shRNA Plasmid
Human FBXL21 shRNA Plasmid
Human FBXL6 shRNA Plasmid
Human CABYR shRNA Plasmid
Human NPTN shRNA Plasmid
Human FOXP1 shRNA Plasmid
Human CACNG4 shRNA Plasmid
Human MORC1 shRNA Plasmid
Human IL37 shRNA Plasmid
Human DIMT1 shRNA Plasmid
Human HTRA2 shRNA Plasmid
Human GPSM1 shRNA Plasmid
Human TSPAN17 shRNA Plasmid
Human FETUB shRNA Plasmid
Human CHORDC1 shRNA Plasmid
Human KCNV1 shRNA Plasmid
Human PYGO1 shRNA Plasmid
Human ZZZ3 shRNA Plasmid
Human TAF5L shRNA Plasmid
Human CALY shRNA Plasmid
Human RAB30 shRNA Plasmid
Human BET1L shRNA Plasmid
Human CD320 shRNA Plasmid
Human KLRF1 shRNA Plasmid
Human GHITM shRNA Plasmid
Human TRAPPC4 shRNA Plasmid
Human LSM1 shRNA Plasmid
Human GPR78 shRNA Plasmid
Human ACKR4 shRNA Plasmid
Human LSR shRNA Plasmid
Human CNNM4 shRNA Plasmid
Human MYEOV shRNA Plasmid
Human RDH8 shRNA Plasmid
Human MOCS3 shRNA Plasmid
Human COA3 shRNA Plasmid
Human GNMT shRNA Plasmid
Human TRPM5 shRNA Plasmid
Human EEF2K shRNA Plasmid
Human STXBP6 shRNA Plasmid
Human FSCN3 shRNA Plasmid
Human PANK1 shRNA Plasmid
Human DCTN4 shRNA Plasmid
Human HSPA14 shRNA Plasmid
Human DNAJC15 shRNA Plasmid
Human SERGEF shRNA Plasmid
Human PPP1R14B shRNA Plasmid
Human OR10A3 shRNA Plasmid
Human ITGB1BP2 shRNA Plasmid
Human ASAP1 shRNA Plasmid
Human STMN3 shRNA Plasmid
Human RRP15 shRNA Plasmid
Human RAB9B shRNA Plasmid
Human HSPB11 shRNA Plasmid
Human CNIH4 shRNA Plasmid
Human CLEC2D shRNA Plasmid
Human GMPPB shRNA Plasmid
Human CAB39 shRNA Plasmid
Human PI15 shRNA Plasmid
Human HSD17B12 shRNA Plasmid
Human ING4 shRNA Plasmid
Human RSL24D1 shRNA Plasmid
Human TXNDC12 shRNA Plasmid
Human EQTN shRNA Plasmid
Human VSIG10 shRNA Plasmid
Human UGT1A4 shRNA Plasmid
Human PRKAG3 shRNA Plasmid
Human VPS36 shRNA Plasmid
Human SH3GLB1 shRNA Plasmid
Human PHF20L1 shRNA Plasmid
Human RPUSD2 shRNA Plasmid
Human SIGLEC8 shRNA Plasmid
Human GPR162 shRNA Plasmid
Human TXNDC11 shRNA Plasmid
Human IRAK4 shRNA Plasmid
Human PSMC3IP shRNA Plasmid
Human SLC25A24 shRNA Plasmid
Human GOLGA7 shRNA Plasmid
Human A4GNT shRNA Plasmid
Human ZNF571 shRNA Plasmid
Human ETAA1 shRNA Plasmid
Human UGT2B28 shRNA Plasmid
Human PRMT7 shRNA Plasmid
Human MARCH5 shRNA Plasmid
Human ZRANB1 shRNA Plasmid
Human TAS2R5 shRNA Plasmid
Human SH3TC1 shRNA Plasmid
Human MIER2 shRNA Plasmid
Human GP6 shRNA Plasmid
Human PIGP shRNA Plasmid
Human HOOK1 shRNA Plasmid
Human SLC6A20 shRNA Plasmid
Human NXPE4 shRNA Plasmid
Human GON4L shRNA Plasmid
Human LEF1 shRNA Plasmid
Human DUSP13 shRNA Plasmid
Human TCEB3B shRNA Plasmid
Human YBX2 shRNA Plasmid
Human UTP18 shRNA Plasmid
Human RNFT1 shRNA Plasmid
Human DUSP13 shRNA Plasmid
Human TRNAU1AP shRNA Plasmid
Human TTC38 shRNA Plasmid
Human GAL shRNA Plasmid
Human SRRT shRNA Plasmid
Human CHIC1 shRNA Plasmid
Human ADI1 shRNA Plasmid
Human TMCO3 shRNA Plasmid
Human C19orf24 shRNA Plasmid
Human DDX47 shRNA Plasmid
Human CDKL3 shRNA Plasmid
Human NRDE2 shRNA Plasmid
Human RALGPS2 shRNA Plasmid
Human PELO shRNA Plasmid
Human TOLLIP shRNA Plasmid
Human NLE1 shRNA Plasmid
Human ATRAID shRNA Plasmid
Human HEMK1 shRNA Plasmid
Human YTHDF2 shRNA Plasmid
Human KCNK4 shRNA Plasmid
Human DALRD3 shRNA Plasmid
Human ECHDC2 shRNA Plasmid
Human LARP7 shRNA Plasmid
Human ASB4 shRNA Plasmid
Human CYB5R1 shRNA Plasmid
Human TAS2R1 shRNA Plasmid
Human TRNT1 shRNA Plasmid
Human MRPS17 shRNA Plasmid
Human PHF7 shRNA Plasmid
Human CYTL1 shRNA Plasmid
Human RNF216 shRNA Plasmid
Human PLEKHO1 shRNA Plasmid
Human PBDC1 shRNA Plasmid
Human MBTPS2 shRNA Plasmid
Human EPB41L4B shRNA Plasmid
Human TRIM44 shRNA Plasmid
Human GALNT7 shRNA Plasmid
Human CECR1 shRNA Plasmid
Human ZSCAN32 shRNA Plasmid
Human CHTF8 shRNA Plasmid
Human PINX1 shRNA Plasmid
Human RASD1 shRNA Plasmid
Human HECA shRNA Plasmid
Human NUDT9 shRNA Plasmid
Human FXYD5 shRNA Plasmid
Human GPR173 shRNA Plasmid
Human TESC shRNA Plasmid
Human DNAJC10 shRNA Plasmid
Human PPP2R3C shRNA Plasmid
Human TRMT12 shRNA Plasmid
Human PLEKHB2 shRNA Plasmid
Human SWT1 shRNA Plasmid
Human GID8 shRNA Plasmid
Human DUS2 shRNA Plasmid
Human NMRK1 shRNA Plasmid
Human TAPBPL shRNA Plasmid
Human EVA1B shRNA Plasmid
Human UBA6 shRNA Plasmid
Human TMEM144 shRNA Plasmid
Human LSG1 shRNA Plasmid
Human C1RL shRNA Plasmid
Human TLR8 shRNA Plasmid
Human CSAD shRNA Plasmid
Human UBASH3A shRNA Plasmid
Human ANKIB1 shRNA Plasmid
Human RSBN1 shRNA Plasmid
Human ZNHIT6 shRNA Plasmid
Human SPDL1 shRNA Plasmid
Human SEMA4C shRNA Plasmid
Human CUTA shRNA Plasmid
Human GET4 shRNA Plasmid
Human UBE2D4 shRNA Plasmid
Human PDPR shRNA Plasmid
Human ACSL5 shRNA Plasmid
Human GHRL shRNA Plasmid
Human CPSF2 shRNA Plasmid
Human CCDC93 shRNA Plasmid
Human TMED9 shRNA Plasmid
Human RNF111 shRNA Plasmid
Human TOR4A shRNA Plasmid
Human HEATR2 shRNA Plasmid
Human FAM90A1 shRNA Plasmid
Human CCDC25 shRNA Plasmid
Human TIMMDC1 shRNA Plasmid
Human AMZ2 shRNA Plasmid
Human HSD17B7 shRNA Plasmid
Human TRIAP1 shRNA Plasmid
Human PTRH2 shRNA Plasmid
Human TMEM8B shRNA Plasmid
Human ZAK shRNA Plasmid
Human IL20RA shRNA Plasmid
Human C21orf58 shRNA Plasmid
Human CPSF3L shRNA Plasmid
Human CCDC40 shRNA Plasmid
Human EPN3 shRNA Plasmid
Human SOBP shRNA Plasmid
Human SLC6A15 shRNA Plasmid
Human SRBD1 shRNA Plasmid
Human NEIL3 shRNA Plasmid
Human ZNF444 shRNA Plasmid
Human AGPAT5 shRNA Plasmid
Human PCDHGC5 shRNA Plasmid
Human UFSP2 shRNA Plasmid
Human STYK1 shRNA Plasmid
Human SYBU shRNA Plasmid
Human DNAJC11 shRNA Plasmid
Human NUP133 shRNA Plasmid
Human MMP26 shRNA Plasmid
Human NDUFA4L2 shRNA Plasmid
Human XAB2 shRNA Plasmid
Human C5orf22 shRNA Plasmid
Human LIN7C shRNA Plasmid
Human C17orf85 shRNA Plasmid
Human APPL2 shRNA Plasmid
Human PARL shRNA Plasmid
Human ANAPC7 shRNA Plasmid
Human METTL13 shRNA Plasmid
Human OTUD6B shRNA Plasmid
Human CPXCR1 shRNA Plasmid
Human SLC22A15 shRNA Plasmid
Human SIRPG shRNA Plasmid
Human TNFRSF19 shRNA Plasmid
Human GIMAP4 shRNA Plasmid
Human SLC39A9 shRNA Plasmid
Human BMP2K shRNA Plasmid
Human ANKRD10 shRNA Plasmid
Human KIF16B shRNA Plasmid
Human SHQ1 shRNA Plasmid
Human VRTN shRNA Plasmid
Human RHOT1 shRNA Plasmid
Human SLC38A7 shRNA Plasmid
Human RNF121 shRNA Plasmid
Human TMA16 shRNA Plasmid
Human FANCI shRNA Plasmid
Human ETNK2 shRNA Plasmid
Human PPP6R3 shRNA Plasmid
Human HES6 shRNA Plasmid
Human ZNF823 shRNA Plasmid
Human ACOXL shRNA Plasmid
Human LARP6 shRNA Plasmid
Human DHTKD1 shRNA Plasmid
Human PLXNA3 shRNA Plasmid
Human CCDC88A shRNA Plasmid
Human FERMT1 shRNA Plasmid
Human ZNF280C shRNA Plasmid
Human HHAT shRNA Plasmid
Human PBXIP1 shRNA Plasmid
Human ARID1B shRNA Plasmid
Human USP36 shRNA Plasmid
Human PCDHGA9 shRNA Plasmid
Human TMEM165 shRNA Plasmid
Human ACSS2 shRNA Plasmid
Human ANKRD36B shRNA Plasmid
Human UGGT1 shRNA Plasmid
Human SENP7 shRNA Plasmid
Human PPM1H shRNA Plasmid
Human BARHL1 shRNA Plasmid
Human SIGIRR shRNA Plasmid
Human NUFIP2 shRNA Plasmid
Human HOMEZ shRNA Plasmid
Human INTS8 shRNA Plasmid
Human ZNF407 shRNA Plasmid
Human DENND4C shRNA Plasmid
Human TSR1 shRNA Plasmid
Human H2AFJ shRNA Plasmid
Human NXF3 shRNA Plasmid
Human PCDHGB7 shRNA Plasmid
Human PCDHB9 shRNA Plasmid
Human STAB2 shRNA Plasmid
Human PIGV shRNA Plasmid
Human BCAS4 shRNA Plasmid
Human GPSM3 shRNA Plasmid
Human C17orf75 shRNA Plasmid
Human SETD4 shRNA Plasmid
Human GNG2 shRNA Plasmid
Human FBXO42 shRNA Plasmid
Human MRPS21 shRNA Plasmid
Human NGB shRNA Plasmid
Human PRODH2 shRNA Plasmid
Human CENPH shRNA Plasmid
Human ZFP69B shRNA Plasmid
Human PPP2R2D shRNA Plasmid
Human TMEM184C shRNA Plasmid
Human SGTB shRNA Plasmid
Human ALKBH4 shRNA Plasmid
Human PRMT8 shRNA Plasmid
Human SLC39A4 shRNA Plasmid
Human TMEM27 shRNA Plasmid
Human LPCAT2 shRNA Plasmid
Human CLN6 shRNA Plasmid
Human WIPI1 shRNA Plasmid
Human WDYHV1 shRNA Plasmid
Human ANO10 shRNA Plasmid
Human NYAP2 shRNA Plasmid
Human DAZ2 shRNA Plasmid
Human ZNF286A shRNA Plasmid
Human FAM219B shRNA Plasmid
Human DPYSL5 shRNA Plasmid
Human ARNTL2 shRNA Plasmid
Human DNAJA4 shRNA Plasmid
Human FEM1A shRNA Plasmid
Human DENND1A shRNA Plasmid
Human G6PC2 shRNA Plasmid
Human ABRACL shRNA Plasmid
Human AARS2 shRNA Plasmid
Human RNF150 shRNA Plasmid
Human SMURF1 shRNA Plasmid
Human CORO1B shRNA Plasmid
Human AFAP1 shRNA Plasmid
Human ZNF416 shRNA Plasmid
Human DDX27 shRNA Plasmid
Human LMBR1L shRNA Plasmid
Human FAM222B shRNA Plasmid
Human ARHGAP20 shRNA Plasmid
Human NCKAP5L shRNA Plasmid
Human MIER1 shRNA Plasmid
Human PTBP2 shRNA Plasmid
Human STIM2 shRNA Plasmid
Human ERAP2 shRNA Plasmid
Human SLC24A3 shRNA Plasmid
Human TMEM126B shRNA Plasmid
Human PCDHGA6 shRNA Plasmid
Human ANKEF1 shRNA Plasmid
Human RNF25 shRNA Plasmid
Human WDR13 shRNA Plasmid
Human ZSWIM5 shRNA Plasmid
Human TNRC6C shRNA Plasmid
Human PARP12 shRNA Plasmid
Human TEX11 shRNA Plasmid
Human SLC26A10 shRNA Plasmid
Human TBC1D17 shRNA Plasmid
Human PLEKHA1 shRNA Plasmid
Human CXorf56 shRNA Plasmid
Human ZBTB10 shRNA Plasmid
Human LYNX1 shRNA Plasmid
Human C1orf50 shRNA Plasmid
Human CENPO shRNA Plasmid
Human C10orf76 shRNA Plasmid
Human GAL3ST2 shRNA Plasmid
Human BIRC7 shRNA Plasmid
Human EFTUD1 shRNA Plasmid
Human SMAP2 shRNA Plasmid
Human MTHFSD shRNA Plasmid
Human LMF1 shRNA Plasmid
Human CDK15 shRNA Plasmid
Human PRAMEF2 shRNA Plasmid
Human SOWAHC shRNA Plasmid
Human CRAMP1L shRNA Plasmid
Human NCOA5 shRNA Plasmid
Human CARD9 shRNA Plasmid
Human GMCL1 shRNA Plasmid
Human FYCO1 shRNA Plasmid
Human PRRG3 shRNA Plasmid
Human COQ9 shRNA Plasmid
Human KIAA1191 shRNA Plasmid
Human ZDBF2 shRNA Plasmid
Human CREBZF shRNA Plasmid
Human PRUNE shRNA Plasmid
Human ZNF462 shRNA Plasmid
Human PJA1 shRNA Plasmid
Human POLR1E shRNA Plasmid
Human TTMP shRNA Plasmid
Human ZNF667 shRNA Plasmid
Human FNDC4 shRNA Plasmid
Human CAPRIN2 shRNA Plasmid
Human TAF1D shRNA Plasmid
Human EFHD2 shRNA Plasmid
Human CYP26B1 shRNA Plasmid
Human CLDND1 shRNA Plasmid
Human PLSCR2 shRNA Plasmid
Human ANO2 shRNA Plasmid
Human NAT14 shRNA Plasmid
Human S100A14 shRNA Plasmid
Human NOC4L shRNA Plasmid
Human TMEM185B shRNA Plasmid
Human CRELD2 shRNA Plasmid
Human EP400 shRNA Plasmid
Human ABHD8 shRNA Plasmid
Human GALNT14 shRNA Plasmid
Human USP37 shRNA Plasmid
Human WDFY4 shRNA Plasmid
Human SLC4A5 shRNA Plasmid
Human ZBED8 shRNA Plasmid
Human TSPYL2 shRNA Plasmid
Human PDIA2 shRNA Plasmid
Human PRKRIP1 shRNA Plasmid
Human GTDC1 shRNA Plasmid
Human DCAKD shRNA Plasmid
Human PLBD1 shRNA Plasmid
Human CWH43 shRNA Plasmid
Human SPG11 shRNA Plasmid
Human ARMC9 shRNA Plasmid
Human PAAF1 shRNA Plasmid
Human SPHKAP shRNA Plasmid
Human TRAF3IP3 shRNA Plasmid
Human EEPD1 shRNA Plasmid
Human SLC2A10 shRNA Plasmid
Human TRIM11 shRNA Plasmid
Human C1orf21 shRNA Plasmid
Human TRIM8 shRNA Plasmid
Human SNX27 shRNA Plasmid
Human SLC25A31 shRNA Plasmid
Human VPS37B shRNA Plasmid
Human CCDC82 shRNA Plasmid
Human SLC35E1 shRNA Plasmid
Human GRPEL1 shRNA Plasmid
Human THUMPD2 shRNA Plasmid
Human OR2B2 shRNA Plasmid
Human SBF2 shRNA Plasmid
Human DYNLRB1 shRNA Plasmid
Human THNSL1 shRNA Plasmid
Human VCPIP1 shRNA Plasmid
Human MROH9 shRNA Plasmid
Human UNC93B1 shRNA Plasmid
Human NRIP2 shRNA Plasmid
Human YPEL3 shRNA Plasmid
Human FAM124B shRNA Plasmid
Human RBFA shRNA Plasmid
Human ACTR5 shRNA Plasmid
Human ADCK4 shRNA Plasmid
Human TMEM254 shRNA Plasmid
Human ORAI2 shRNA Plasmid
Human WDR82 shRNA Plasmid
Human TMEM14B shRNA Plasmid
Human C18orf21 shRNA Plasmid
Human MORN1 shRNA Plasmid
Human TMEM156 shRNA Plasmid
Human DCAF11 shRNA Plasmid
Human NDFIP1 shRNA Plasmid
Human EGFL8 shRNA Plasmid
Human NPL shRNA Plasmid
Human C6orf62 shRNA Plasmid
Human ZNF93 shRNA Plasmid
Human ZNF750 shRNA Plasmid
Human LRRC31 shRNA Plasmid
Human KDM8 shRNA Plasmid
Human UBA5 shRNA Plasmid
Human PODNL1 shRNA Plasmid
Human CSRNP3 shRNA Plasmid
Human KLHL15 shRNA Plasmid
Human OR4K15 shRNA Plasmid
Human VWA9 shRNA Plasmid
Human TRIM7 shRNA Plasmid
Human TRAPPC9 shRNA Plasmid
Human L3MBTL2 shRNA Plasmid
Human RERGL shRNA Plasmid
Human NANOG shRNA Plasmid
Human ATF7IP2 shRNA Plasmid
Human NUBPL shRNA Plasmid
Human SETD7 shRNA Plasmid
Human OR2G3 shRNA Plasmid
Human PMFBP1 shRNA Plasmid
Human C12orf49 shRNA Plasmid
Human C7orf63 shRNA Plasmid
Human TTC26 shRNA Plasmid
Human FAM188A shRNA Plasmid
Human EFHC2 shRNA Plasmid
Human ARHGAP39 shRNA Plasmid
Human NUDT12 shRNA Plasmid
Human RBP5 shRNA Plasmid
Human MANEA shRNA Plasmid
Human TEFM shRNA Plasmid
Human ZBTB3 shRNA Plasmid
Human MRM1 shRNA Plasmid
Human TRMT2B shRNA Plasmid
Human RNF34 shRNA Plasmid
Human ACAD10 shRNA Plasmid
Human APOL4 shRNA Plasmid
Human SFXN3 shRNA Plasmid
Human TLN2 shRNA Plasmid
Human NUDT18 shRNA Plasmid
Human NAA60 shRNA Plasmid
Human TNIP3 shRNA Plasmid
Human SLC35G2 shRNA Plasmid
Human LY6G5C shRNA Plasmid
Human GJA9 shRNA Plasmid
Human GPR63 shRNA Plasmid
Human MAGED4B shRNA Plasmid
Human HDHD3 shRNA Plasmid
Human TM2D2 shRNA Plasmid
Human USHBP1 shRNA Plasmid
Human ANKRD55 shRNA Plasmid
Human SUGCT shRNA Plasmid
Human CCDC134 shRNA Plasmid
Human SYNPO2L shRNA Plasmid
Human JADE1 shRNA Plasmid
Human PQLC1 shRNA Plasmid
Human FIP1L1 shRNA Plasmid
Human KRTAP2-1 shRNA Plasmid
Human RASSF5 shRNA Plasmid
Human RTP3 shRNA Plasmid
Human CDCA7 shRNA Plasmid
Human ABCA10 shRNA Plasmid
Human SPON1 shRNA Plasmid
Human ERN2 shRNA Plasmid
Human LEFTY1 shRNA Plasmid
Human PLK4 shRNA Plasmid
Human HPSE shRNA Plasmid
Human CACFD1 shRNA Plasmid
Human IRAK3 shRNA Plasmid
Human SCN11A shRNA Plasmid
Human SEPHS2 shRNA Plasmid
Human PCNX shRNA Plasmid
Human TRIM35 shRNA Plasmid
Human TTLL12 shRNA Plasmid
Human KIAA1033 shRNA Plasmid
Human HYAL4 shRNA Plasmid
Human OPN3 shRNA Plasmid
Human COPG2 shRNA Plasmid
Human SOCS7 shRNA Plasmid
Human EXOSC3 shRNA Plasmid
Human HDDC2 shRNA Plasmid
Human MRPL2 shRNA Plasmid
Human APIP shRNA Plasmid
Human FAM203A shRNA Plasmid
Human TLR7 shRNA Plasmid
Human NME8 shRNA Plasmid
Human PPME1 shRNA Plasmid
Human CTDSPL2 shRNA Plasmid
Human C9orf156 shRNA Plasmid